GALERIJ

Wijsgerig Festival DRIFT – 18 mei 2024, Het Groene Veld (ADM Noord)

Foto’s festival (kleur): Reinoud Tibboel / Foto’s feest (zwart-wit): Liv de Boer © Wijsgerig Festival DRIFT

Themaonthullingsfeest – 12 januari 2024, Kriterion

Band: Rettungspunkt / Spreker: Daniel Loick / Foto’s: Reinoud Tibboel © Wijsgerig Festival DRIFT