BELEID

INLEIDING

Dit beleidsplan bevat enerzijds een algemeen, meerjarig beleidsplan dat sinds 2007 min of meer dezelfde vorm kent. Anderzijds bevat het de eenjarige invulling van deze algemene vorm voor de editie 2022 en de plannen voor de editie in 2023. Daarbij is de realisatie van DRIFT editie 2022 opgenomen, hierin is te zien hoe een dergelijk algemeen plan geconcretiseerd wordt. 

In 2007 vond de eerste editie van Wijsgerig Festival DRIFT plaats. In de tussentijd is DRIFT uitgegroeid tot een succesvol, jaarlijks terugkerend filosofie-festival dat zich elk jaar rondom een nieuw thema situeert. DRIFT is een plek waar gerenommeerde sprekers in dialoog treden met aanstormend talent en waar ruimte is voor diepgravende en uitdagende theorieën. Hoewel de lezingen van filosofisch hoog niveau zijn, zijn ze ook voor eenieder toegankelijk—DRIFT biedt de filosofie-leek de mogelijkheid op de hoogte te blijven van actuele academische ontwikkelingen. Hierdoor trekt DRIFT een zeer gevarieerd publiek aan. Daarnaast worden kunstenaars, schrijvers en dichters gevraagd om aan de hand van het thema een bijdrage te leveren.

De organisatie van het festival ligt bij collectief DRIFT, bestaande uit een jaarlijks wisselende groep filosofiestudenten. Gezien de omvang van het festival – gemiddeld telt het rond de 400 bezoekers – neemt de organisatie een jaar in beslag. Het evenement wordt gedeeltelijk gefinancieerd door middel van eigen kaartverkoop en verkoop van promotiemateriaal. Verder kunnen mensen ‘vriend’ worden van DRIFT voor een jaarlijkse bijdrage van 50 euro. De begroting wordt aangevuld door fondsen, sponsoren en giften. De jaarlijkse begroting van DRIFT in totaal schommelt meestal rond de 15.000 euro. De begroting wordt gedurende het jaar bijgehouden door de penningmeester. Alle fondsen en sponsoren die een monetaire bijdrage leveren worden op de site gepubliceerd. 

Naast lezingen van bekende sprekers, biedt DRIFT ook een podium aan minder bekende wijsgerige geesten, door middel van de zogenaamde ‘traplezingen’. Deze lezingen zijn een springplank voor filosofiestudenten, en bieden hen de kans hun visie op de wereld en het huidige filosofische klimaat te uiten. 

Hoewel DRIFT een echt academisch festival is, zoekt zij tegelijkertijd de randen van het filosofische domein op, door naast lezingen en debatten ook poëzie, proza, muziek, theater en beeldende kunst te programmeren. Het streven is om deze kunstvormen een dialoog aan te laten gaan met de (academische) filosofie, en zodoende een wisselwerking tussen filosofie en cultuur in bredere zin te laten ontstaan. Op deze manier vormt DRIFT een unieke combinatie tussen kwalitatief hoogstaande lezingen en een veelheid aan prikkelende kunsten.
Het thema van jongstleden editie van het festival was ‘Zie, ik maak alles nieuw’, inhoudelijk werd dit ingevuld met lezingen over het post-antropocentrisme—onderwerpen als nieuwe woonvormen, geofilosofie, agentieel-realisme, eindtijddenken en de grenzen van de maakbaarheid kwamen voorbij. Het thema van de aankomende editie van het festival is ‘Hier zijn draken’. Deze frase is een vertaling van ‘hic sunt dracones’ (‘here be dragons’ in het engels). Deze frase is ontleend uit de middeleeuwse cartografie. Zo de overlevering stond deze frase in de lege hoeken van kaarten om het terra incognita (i.e. het gebied dat nog niet in kaart was gebracht of gedocumenteerd) aan te duiden. We kunnen de zin opvatten als een waarschuwing voor de gevaren en mysteriën van onbevaren wateren; in het onbekende gebied huizen mogelijkerwijs fantastische wezens. Anderzijds kunnen we de zin opvatten als ‘pure potentie’ van het onbekende. Gesitueerd in een tijd waarin de wereldkaart al lang is ingevuld is, willen we bij deze editie van DRIFT nadenken over het filosofisch terra incognita. Uiteenlopende onderwerpen binnen dit thema worden niet alleen verwerkt in lezingen, maar ook in kunst, poëzie, debatten, muziek en andere performance art

Naast het festival organiseert het collectief ook verschillende nevenevenementen:

–       Driftkikkers

–       Film & Filosofie (in samenwerking met de Uitkijk)

–       De Essaywedstrijd (in samenwerking met de Groene Amsterdammer)

WERKWIJZE

DRIFT wordt elk jaar georganiseerd door vijf tot negen (filosofie)studenten die samen het Collectief DRIFT vormen. Zij zetten zich gedurende een heel jaar in om een filosofisch hoogstaand doch laagdrempelig en toegankelijk festival neer te zetten. Ieder lid van het collectief bekleedt een eigen functie. Naast de functies van voorzitter, penningmeester en secretaris, zijn de overige leden verantwoordelijk voor het verzorgen van promotie, het onderhouden van contact met de locatie, en het aanschrijven van pers, fondsen en sponsoren. Het gehele collectief houdt zich bezig met het aanschrijven van potentiële sprekers. Het gehele collectief komt op wekelijkse basis bijeen om te vergaderen over de vooruitgang. De samenstelling van het collectief verandert elk jaar, maar het nieuwe collectief onderhoudt goed contact met voorgaande collectieven. Op deze manier biedt DRIFT de mogelijkheid voor verschillende studenten bestuurlijke en organisatorische ervaring op te doen, terwijl de kwaliteit van het festival gewaarborgd blijft.

             In aanloop naar het evenement wordt collectief DRIFT elk jaar ondersteund door een twintigtal vrijwilligers. Zij helpen met de promotie voor het festival en op de avond van het festival zelf. Deze vrijwilligers zijn voor een groot deel studenten filosofie aan de UvA. Bij de werving van vrijwilligers krijgt DRIFT hulp van AmFiBi, de studievereniging van filosofie. 

             Na het festival vindt er een evaluatie plaats. In de evaluatie worden alle aspecten van het festival en de organisatie doorgesproken. Het festival zelf (zoals bezoekersaantallen, soort publiek, duidelijke verdeling in taken etc.) evenals de aanloop (was het jaarplan goed, liep de samenwerking goed etc.). Aan de hand van alle besproken zaken wordt een aanbevelingslijst opgesteld voor het aankomende collectief. Ook wordt het verslag op de website gepubliceerd. 

DOELGROEPEN

DRIFT trekt een aantal doelgroepen aan.

–       Filosofiestudenten van verschillende universiteiten

–       Academici (nationaal en internationaal)

–       Cultuurliefhebbers

–       Scholieren

–       Andere geïnteresseerden

Filosofiestudenten

Een groot aantal van de bezoekers bestaat uit filosofiestudenten. Mede doordat de organisatie van DRIFT bestaat uit studenten van de Universiteit van Amsterdam is het festival binnen deze kringen populair. Daarnaast is dit festival interessant voor filosofiestudenten in het algemeen omdat het actuele ontwikkelingen binnen de filosofie opvoert.

Academici

De lezingen op DRIFT worden gehouden door academici van universiteiten van over de hele wereld, derhalve is het voor academici ook interessant om te horen waar hun collega’s mee bezig zijn. Door de open festivalsfeer is er veel ruimte voor debat, misschien nog wel meer dan op een academische conferentie.

Cultuurliefhebbers

Tijdens Wijsgerig Festival DRIFT is er ook ruimte voor de kunsten: beeldende kunst, poëzie, proza, muziek en theater komen allemaal aan bod op de festivalavond en vormen een belangrijk onderdeel van het programma. Kunst en filosofie vullen elkaar op het festival thematisch aan en versterken zo de ervaring van het publiek voor beide onderdelen.. Daarnaast zorgt deze combinatie ervoor dat bezoekers die vooral geïnteresseerd zijn in de kunsten in aanraking komen met filosofie, en bezoekers die vooral geïnteresseerd zijn in filosofie in aanraking komen met de kunsten. Op deze manier stelt DRIFT iedere bezoeker in staat om haar horizon te verbreden. 

Scholieren

Voor scholieren die filosofie in hun vakkenpakket hebben, kan DRIFT interessant zijn. DRIFT biedt een inkijk in de wereld van de academische filosofie, waardoor scholieren een beeld kunnen vormen van het huidige filosofische klimaat. DRIFT voert filosofie op een breed toegankelijke wijze op; waardoor het jongeren en anderen die misschien minder onderlegd zijn in de filosofie niet uitsluit.

Andere geïnteresseerden

De lezingen en debatten die jaarlijks op DRIFT worden gehouden blijven niet aan de oppervlakte en vereisen een zeker kenvermogen van de toehoorder. Het is daarentegen niet de bedoeling dat enkel de filosofisch onderlegden de inhoud kunnen begrijpen; de lezingen dienen door iedere geïnteresseerde gevolgd te kunnen worden. Bovendien brengt het brede scala aan lezingen veel onderwerpen aan bod die thematisch bezoekers trekken. Daarnaast komen sommige bezoekers voor specifieke sprekers, performers of makers.

PROMOTIES

Wijsgerig Festival DRIFT heeft een aantal manieren om het festival publiekelijk onder de aandacht te brengen. Verreweg het belangrijkste medium hiervoor is het internet. Het aantal mensen dat middels Facebook bereikt kan worden is inmiddels gestegen tot bijna 1800. Daarnaast is DRIFT actief op Facebook, Instagram, Twitter en kan men voor het programma terecht op onze website, die jaarlijks in een geheel nieuwe huisstijl wordt opgemaakt.

Naast de online promotie wordt het festival ook middels een poster- en stickercampagne aangekondigd. Sinds een paar jaar worden deze posters verspreid door Flyerman, waardoor ze op allerlei culturele locaties in Amsterdam komen te hangen. Tevens worden er op alle filosofie-departementen door het hele land posters opgehangen. Verder kan DRIFT jaarlijks rekenen op een advertentie in De Groene Amsterdammer, een opname in de SPUI25-nieuwsbrief en reclame op de website van Uitgeverij Boom, Athenaeum en andere bevriende websites als deFusie en Subbacultcha.

Verder wordt het festival binnen de Amsterdamse filosofische kringen aangekondigd en gepromoot door de Universiteit van Amsterdam (middels de FGW nieuwsbrief), het studentenblad Folia, Studievereniging AmFiBi en Perdu.

VERWACHTINGEN

Tijd20 mei 2023, 18:00 – 03.00
PlaatsTolhuistuin te Amsterdam
ProgrammaLezingenDebattenMuziekPoëzieToneelBeeldende kunst
Aantal lezingen+- 12
Debatten+- 3
Dichters+- 5
Andere performance kunst+- 6
Aantal DJs+- 2
Totaal aantal sprekers en performers25 a 35
Aantal Bezoekers400-500

Hieronder ziet u hoe de verwachting jongstleden jaar (editie 2022) is ingevuld:

Tijd21 mei 2022
PlaatsTempel & Cinetol te Amsterdam
ProgrammaLezingen Debatten Muziek Poëzie Toneel Beeldende kunst
Aantal lezingen+- 12
Debatten+- 3
Dichters+- 5
Andere performance kunst+- 6
Aantal DJs+- 2
Totaal aantal sprekers en artiesten25 à 35
Aantal Bezoekers400-500

Middels het organiseren van bovenstaande activiteiten heeft DRIFT in het verleden de academische filosofie op een toegankelijke wijze weten te presenteren aan een brede doelgroep. Dit kan zo gerealiseerd worden, omdat het festival één thema onderzoekt, niet alleen met lezingen, maar ook met debatten en andere kunstvormen. Zodoende kan iedereen op de hoogte worden gebracht van het huidige, filosofische klimaat en zich hier op een speelse wijze in mengen. Daarnaast biedt DRIFT een podium aan jong talent op het gebied van filosofie, maar ook de kunsten. Zo vindt er een  uitwisseling plaats tussen de reeds gevestigde sprekers en de nieuwe makers. DRIFT verwacht dit in de toekomst te blijven doen en hier elk jaar in te groeien. Aangezien het contact met oude collectiefleden wordt onderhouden, kan elk nieuw collectief leren van de valkuilen van vorige edities. Op deze manier is er sprake van een continuüm van vorm, maar kan door het jaarlijkse karakter elke editie opnieuw op de actualiteiten inhaken. Op de website vindt u onder het kopje ‘Over’ de aanleiding tot het oprichten van DRIFT en de ambities. Ook zijn hier de sponsoren, fondsen, partners, de namen van de collectiefleden, contactgegevens en namen van eventueel andere betrokken partijen te vinden. Van een beloningsbeleid is geen sprake: zowel de collectiefleden als de vrijwilligers die helpen tijdens het festival verrichten hun werk op onbezoldigde basis. 

COLLECTIEF 2023

Marieke Boekelder
Silvio Fernando
Aliek Gort
Storm Hartkamp
Isa Hoebée
Sjoerd Mense
Laura Pallarés Sikkes
Jens Rummens
Joost Wientjes

GEGEVENS

Stichting Wijsgerig Festival DRIFT
Oude Turfmarkt 143, kamer 1.14
1012 GC Amsterdam
KvK-nummer: 54114721
RSIN-nummer: 851169867
e-mail: festivaldrift@gmail.com
http://www.festivaldrift.nl